10 de juny 2006

10 raons per dir sí a l'Estatut

Des de la coalició Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa s'han trencat les banyes per difondre les idees bàsiques d'aquest nou Estatut que hem de votar el dia 18. I com a feina exemplar que és, no puc per menys que copiar les deu raons principals per votar sí.

1. Es reconeix Catalunya com a nació per primera vegada en un text legal de l’Estat espanyol. Es reconeix que els poders emanen del poble català, que té dret a decidir el seu futur.

2. S’equipara el català al castellà.
Es reconeix el dret i el deure de conèixer el català, per primera vegada des de 1714. Dret a l’opció lingüística de la ciutadania i a la no-discriminació per raó de llengua.

3. S’estableixen més drets per a la ciutadania (socials, culturals, mediambientals) per millorar la vida quotidiana de la gent. La Generalitat haurà de treballar sota nous principis rectors, com la sostenibilitat, la pau o la memòria històrica. Incorporació a l’Estatut de la perspectiva de gènere i de mecanismes de participació ciutadana.

4. L’Estatut s’ocupa de la gent.
Per primera vegada l’Estatut parla d’infants, joves, gent gran, dones, treballadors i treballadores, immigrants, persones en situació de pobresa, amb disminució. Per a ells i elles, l’Estatut estableix drets i
principis rectors en funció de les seves condicions específiques.


5. Establiment d’un marc català de relacions laborals i drets específics pels treballadors i les treballadores.
Noves competències per fer la Generalitat més propera i eficaç en matèria de treball i relacions laborals.

6. S’estableixen noves competències, com rodalies i regionals de RENFE, immigració, horaris comercials, educació infantil i política de beques, protecció del litoral, inspecció de treball, etc.
Es blinden les competències de la Generalitat per evitar interferències del centralisme, per ser més eficaços i propers als ciutadans.

7. Es crea un model territorial propi adaptat a la nostra realitat,
que permetrà la substitució de les Diputacions per les Vegueries. Reconeixement dels ajuntaments com a institucions de Catalunya.

8. El poder judicial s’adapta a l’autogovern de Catalunya.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya serà la darrera instància judicial, per tenir una justícia més propera i ràpida.

9. Catalunya participa en les decisions de l’Estat que l’afecten, mitjançant el reforç de la bilateralitat entre la Generalitat i l’Estat.
L’Estatut és un pas cap un Estat federal. Major participació de Catalunya en la Unió Europea, presència catalana a la UNESCO i increment de l’acció exterior.

10. S’estableix un nou sistema de finançament per a Catalunya solidari, millor i més just, per incrementar les polítiques socials i ambientals.
Més control dels nostres impostos, autonomia financera, Agència Tributària pròpia i solidaritat justa i transparent amb la resta de l’Estat. Es garanteix la inversió de l’Estat en proporció al pes de Catalunya.